Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 1 uitwedstrijd(en) afgelast

zondag 22 april 2018
Tijd T/U Team Tegen team
14:30 Uit Heren 2 Mixed Hockey Club Leeuwarden H2 (O)

zaterdag 12 mei 2018
Tijd T/U Team Tegen team
09:30 Thuis Jongens 8E1 Mixed Hockey Club Leeuwarden J8E1
Teamsamenstelling 

Teamsamenstelling en doelstellingen per leeftijdscategorie

Dash is een familieclub met ambitie, plezier in het hockeyspel staat voorop!

 

Voor het samenstellen van de teams per leeftijdscategorie hanteert MHC Dash een beleid dat de richtlijnen van de KNHB volgt. Voor de jeugd en de jongste jeugd betekent dit het volgende:

De kinderen worden ingedeeld in de juiste leeftijdscategorie, steeds rekening houdende met de peildatum 1 oktober. Vervolgens worden de kinderen, indien de aantallen dit toelaten, ingedeeld op sexe. Indien er niet genoeg kinderen zijn mag er een mix team worden samengesteld, echter alleen in de jongste jeugd lijn.

 

Bij het samenstellen van de teams wordt zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met één ieders wensen, we zijn ons echter bewust dat dit niet altijd mogelijk is en daarvoor vragen wij dan ook begrip. De begrippen veilig, leerzaam en leuk staan voorop.

 

Indeling en doelstellingen per leeftijdscategorie

 

Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen volgt hieronder een beschrijving van de criteria die wij als TC hanteren om de teams samen te stellen per leeftijdscategorie.

 

F-lijn (2 jaar) Samenstelling van de teams is gebaseerd op sociale overwegingen (vriendjes, klasgenoten etc) waarbij eventueel met de ouders en coaches wordt overlegd. De F-lijn wordt niet op sterkte ingedeeld. Nieuwe leden die in de loop van het seizoen instromen worden in eerste instantie geplaatst in een instroom team, en gaan de eerste periode alleen trainen. Als de aantallen dat toelaten wordt een nieuw team geformeerd, uitgaande van hiervoor genoemde sociale overwegingen.

 

Nieuwe teams kunnen vanaf oktober of vanaf maart worden aangemeld voor deelname aan de competitie.

 

Doelstelling: het in basis aanleren van hockeytechnieken. Naast het leren van hockeyen is het sociale aspect zeer belangrijk o.a. het leren samenspelen 3 tegen 3.

Gebruikelijke opstelling: 1 achter met twee goaltjes te verdedigen, 2 voor.

 

1e jaars E: De 1e-jaars gaan in een 6-tal spelen. De F-teams van het vorig seizoen worden daar waar mogelijk enigszins gewisseld qua samenstelling, dit om kinderen en coaches op ‘zachte' wijze te laten wennen aan jaarlijks wisselende teamsamenstellingen. Dit ter stimulering van gelijke ontwikkelkansen bij kinderen gedurende de jaren in de jongste jeugdlijn. Ook leren kinderen meer samen spelen met anderen ter invulling van het begrip teamsport. De sociale indelingsvorm staat voorop, en het streven is te komen tot gelijkwaardige teams met gelijke kansen in de competitie.

Als een team spelers tekort komt volgt overleg tussen TC en coaches over opvulling.

 

Nieuwe leden die in de loop van het seizoen instromen worden in eerste instantie per toerbeurt over de bestaande teams verdeeld, bij voldoende nieuwe spelers kan een herindeling plaatsvinden en een nieuw team worden aangemeld voor deelname aan de competitie in oktober of in maart.

 

Doelstelling: het verder aanleren van basis hockeytechnieken.

In deze categorie deelt het district in op basis van prestaties (3x in het lopende seizoen), dit wordt niet beïnvloed vanuit de TC. Het beleid is om tot en met de 2e-jaars E zonder vaste keeper te spelen, zodat alle spelers op elke plaats in het veld ervaring op kunnen doen.

Gebruikelijke opstelling: Keeper, 2 achter, 1 midden en 2 voor: het zgn. "dobbelsteenmodel”.

 

2e jaars E: In principe gaat iedere 2e-jaars speler/speelster in een 8-tal spelen. De E6 -teams van het vorig seizoen worden daar waar mogelijk enigszins gewisseld qua samenstelling, dit om kinderen en coaches op ‘zachte' wijze te laten wennen aan jaarlijks wisselende team samenstellingen. Dit ter stimulering van gelijke ontwikkelkansen bij kinderen gedurende de jaren in de jongste jeugdlijn. Ook leren kinderen meer samen spelen met anderen ter invulling van het begrip teamsport.

Bij 2 te vormen E8 teams is het streven te komen tot 2 gelijkwaardige teams, rekening houdende met sociale aspecten. De sociale indelingsvorm staat nog steeds voorop.

 

Bij meer dan 2 te vormen E8 team zou een eerste team gevormd kunnen worden waarbij in overleg met trainers , coaches en jongste jeugd coördinator, gekeken wordt naar hockeytechnische kwaliteiten en een gebalanceerde teamopbouw qua type spelers.Dit team kan zich hoger in de competitie plaatsen en invulling geven aan het begrip "familieclub met ambitie”. De overige te vormen E8 teams worden gelijkwaardig ingedeeld.

 

Nieuwe leden die in de loop van het seizoen instromen worden per toerbeurt over de bestaande teams verdeeld, bij voldoende nieuwe spelers kan een herindeling plaatsvinden en een nieuw team worden aangemeld voor deelname aan de competitie in oktober of in maart.

 

Doelstelling: Het verder aanleren en verbeteren van hockeytechnieken (50/50).Hetverbeteren/verfijnen van hockeytechniek betekent verdiepen in de accenten die horen bij de diverse technieken. Plezier in de sport en samenspelen (nadruk op spelen) blijft een belangrijk doel. Prestatie is ondergeschikt. Geen vaste positie in het veld en iedereen evenveel speeltijd. Gebruikelijke opstelling: Keeper, 3 achter, 1 midden, 3 voor of Keeper, 2 achter, 3 midden, 2 voor. Dit om het spel breder te krijgen, het veld is immers breder geworden.

 

D-lijn: Bij de D teams wordt het principe van actief samenstellen gehanteerd. Er wordt hierbij primair onderscheid gemaakt tussen de 2e- jaars spelers en 1e-jaars (opleidingsjaar elftal) spelers uit deze leeftijdscategorie. Naast de sociale aspecten spelen nu ook de hockeytechnische en tactische vaardigheden een rol bij de indeling. Bij de indeling wordt de input van de coaches en trainers gebruikt om de teams in te delen.

 

De inschrijving van een 8D team is een mogelijkheid als een team naar de mening van TC en coaches niet toe is aan een heel veld, of dit gezien de beschikbare aantallen spelers de enige indelingsmogelijkheid is.

 

Doelstelling:Aanleren van nieuwe technieken(25%) en verbeteren/verfijnen en beoefenen van technieken (75%). Diepgang aanbrengen in de accenten van de techniek en een start maken in de tactieken van het hockeyspel (positie en taak). Snelheid en druk opvoeren. Plezier blijft een belangrijke factor echter prestatie begint ook belangrijk te worden.

Opstelling wordt bepaald door de coach. Overleg met trainers wordt hierbij aangeraden.

 

A/B/C-lijn: Bij de A, B en C teams wordt gewerkt met selectieteams. De selectieteams zijn een mix van de beste 1ste en 2de jaarspelers. Spelers die in selectieteams willen spelen conformeren zich aan de eisen die aan een selectieteam worden gesteld t.a.v. van (training)inzet, wisselbeleid en algemene gedragsregels. Voor het selecteren van de spelers/speelsters wordt het selectiebeleid gehanteerd zoals beschreven in het document "Uitvoering selectiebeleid”.

Voor de niet selectie teams dienen ook de sociale aspecten meegenomen te worden in de teamsamenstelling.

 

Doelstelling:Het verder verfijnen,verbeteren en beoefenen van de hockeytechniek. Het aanleren en spelen volgens tactische concepten. Prestatiehockey waarbij plezier behouden blijft.

Opstelling wordt bepaalt door de coach en is afhankelijk van de tactische mogelijkheden van het team. Overleg met trainers wordt hierbij aangeraden en voor de selectieteams is dit vanzelfsprekend.

 

Senioren: Begin augustus wordt gestart met een selectie van spelers/speelsters uit de seniorenlijn aangevuld met jeugdspelers die doorstromen naar de senioren leeftijd. De "professionele” trainer/coach bepaalt samen met Coördinator senioren (TC) begin september voor de competitie de uiteindelijke samenstelling van Heren 1 en/of Dames 1. Indien voldoende spelers voorhanden worden er ook 2e en/of lagere teams geformeerd.

De veteranen en de dames 30+ spelen recreatief hockey en hierbij zijn de sociale factoren van groter belang bij de teamsamenstelling.

 

Doelstelling:Het verbeteren en beoefenen van de hockeytechniek. Het aanleren van en spelen volgens opgedragen tactische concepten. Prestatiehockey in een goede sfeer.

Uiteindelijke doel voor Dames 1 en Heren 1 is spelen in (de top 3 van) de 2de klasse.

 
Teams
Goudsponsor
Zilversponsor
Bronssponsor